Культура безпеки. Основні поняття та цілі в ДСП “ЦППРВ”

Поняття “культура безпеки”

Поняття “культура безпеки” вперше з’явилося у 1986 році в процесі аналізу причин і наслідків Чорнобильської аварії, проведеного Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ). Було визнано, що саме відсутність культури безпеки стала однією з причин трагедії на ЧАЕС.

Міжнародна консультативна група з ядерної безпеки при Генеральному директорі МАГАТЕ пропонує наступне визначення цього поняття:

Культура безпеки – це такий набір характеристик і особливостей діяльності організацій та поведінки окремих осіб, який встановлює, що проблемам безпеки атомних станцій, як таким, що мають вищий пріоритет, приділяється увага, яка визначається їх значущістю”.

Досвід експлуатації атомних станцій показує, що причини виникнення аварій та інцидентів так чи інакше пов’язані з поведінкою людей (людським чинником), а саме – з їх ставленням до проблем безпеки. Тому у центрі уваги керівництва мають знаходитися людські ресурси, стиль та методи управління, соціально-психологічний клімат у виробничих колективах. До процесу формування культури безпеки залучено увесь персонал, починаючи з вищого адміністративного рівня, у частині підтримки та підвищення культури безпеки персоналу.

Наказ “Про формування та підтримку культури безпеки” на ДСП “ЦППРВ”.

ЦІЛІ

формування та підтримки культури безпеки

Державного спеціалізованого підприємства «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами» (ДСП «ЦППРВ»)

ДСП «ЦППРВ» як експлуатуюча організація (оператор) на всіх етапах життєвого циклу (вибір майданчика, проектування, будівництво, експлуатація, закриття (консервація)) сховищ для захоронення радіоактивних відходів чітко усвідомлює, що розвиток культури безпеки визначається як одна із головних задач експлуатуючої організації.

Для вирішення цієї задачі керівництво підприємства визначило наступні цілі формування та підтримки культури безпеки:

 • встановлення пріоритету безпеки над економічними й виробничими цілями;
 • удосконалення діяльності, спрямованої на підвищення рівня культури безпеки;
 • періодичне проведення оцінки стану безпеки об’єктів поводження з РАВ з урахуванням власного та світового досвіду їх експлуатації, досягнутого рівня науки і техніки;
 • удосконалення існуючих та впровадження нових технічних засобів моніторингу стану пунктів тимчасової локалізації радіоактивних відходів і пунктів їх захоронення;
 • своєчасне впровадження заходів з підвищення безпеки об’єктів поводження з РАВ з урахуванням експлуатаційного досвіду;
 • застосування апробованої інженерно-технічної практики при здійсненні технологій з поводження з РАВ, експлуатації систем та обладнання, важливих для безпеки, враховуючи при цьому результати досліджень, випробувань та досвіду;
 • удосконалення, реконструкція і технічне переозброєння діючого виробництва в галузі поводження з радіоактивними відходами;
 • підбір, навчання та підвищення кваліфікації керівників та персоналу підприємства;
 • забезпечення розуміння кожним працівником впливу його діяльності на безпеку, а також розуміння наслідків, до яких може призвести недотримання законодавчо-нормативних актів та експлуатаційно-регламентної документації, виробничих і посадових інструкцій;
 • постійне накопичення та аналіз досвіду, його використання для підвищення безпеки.

Шляхи досягнення цілей:

 • встановлення та дотримання чіткої відповідальності, починаючи від найвищого керівництва до особистої відповідальності кожного працівника підприємства;
 • самоконтроль керівниками і працівниками своєї діяльності, що впливає на безпеку;
 • постійне підтримування в колективі психологічного клімату, що сприяє відповідальному ставленню персоналу до виконання вимог безпеки;
 • контроль персоналу в частині підтримки чистоти й порядку на робочих місцях, у приміщеннях і на виробничих об’єктах;
 • дотримання вимог законодавчо-нормативних актів та експлуатаційно-регламентної документації безпечної експлуатації об’єктів поводження з РАВ, виробничих і посадових інструкцій;
 • постійне вдосконалювання виробничих інструкцій і експлуатаційно-регламентних документів щодо безпечної експлуатації об’єктів поводження з РАВ на основі досвіду, що накопичується при провадженні діяльності з поводження з РАВ;
 • підвищення якості документації і якості ведення записів;
 • дотримання дисципліни при чіткому розподілі повноважень і персональної відповідальності керівників і безпосередніх виконавців;
 • своєчасне виявлення та аналіз інформації, важливої для забезпечення безпеки;
 • самостійний контроль за дотриманням вимог безпеки;
 • аналіз і оцінка стану культури безпеки, а також контроль виконання відповідних заходів;
 • розуміння кожним працівником неприпустимості приховання помилок у своїй діяльності, виявлення й усунення причин їхнього виникнення;
 • розуміння кожним працівником впливу його діяльності на безпеку й наслідків, до яких може привести недотримання або неякісне виконання вимог законодавчо-нормативних актів та експлуатаційно-регламентної документації безпечної експлуатації об’єктів поводження з РАВ, виробничих і посадових інструкцій;
 • установлення керівниками всіх рівнів атмосфери довіри й таких підходів до колективної роботи, які сприяють зміцненню відповідального відношення до безпеки;
 • заохочення конструктивної та критичної позиції персоналу стосовно здійснюваної ним діяльності;
 • планування та виділення ресурсів, необхідних для виконання поставлених цілей;
 • розуміння кожним працівником необхідності постійного самовдосконалення, самопідготовки та вивчення й впровадження передового досвіду, у тому числі світового.

Керівництво ДСП «ЦППРВ» зобов’язується:

 • всебічно сприяти формуванню, підтримці та досягненню поставлених цілей культури безпеки;
 • демонструвати прихильність до неї на особистому прикладі.
 
 

Політика у сфері забезпечення безпеки при поводженні з РАВ           На головну          Політика у сфері забезпечення якості. Цілі та шляхи їх досягнення

Політика у сфері провадження діяльності з будівництва об’єктів, призначених для поводження з РАВ